Me kokoomuksessa haluamme olla löytämässä ratkaisuja. Tahdomme rakentaa luottamusta ja ymmärrystä ihmisten ja ihmisryhmien välille.

Pidetään Suomi jatkossakin maana, jossa jokaisella on mahdollisuus osallistua ja kehittää itseään. Me haluamme sanoa kaikille suomalaisille: saa tehdä!

Tehtävämme on kasvattaa jokaisen suomalaisen luottamusta siihen, että juuri hänelle käy lopulta hyvin.

Lähde mukaan!

Petteri Orpo
Kokoomuksen puheenjohtaja

Logo

TIETOSUOJASELOSTE - Kansallinen Kokoomus rp

1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö


Rekisterinpitäjä: Kansallinen Kokoomus rp
Osoite: Kansakoulukuja 3 A
Puhelin: 0207 488 488
Sähköposti: heikki.ketola@kokoomus.fi
Yhteyshenkilö: Heikki Ketola
Tietosuojavastaava sama


2. Rekisteröidyt


Rekisterissä käsitellään Yhdistyksen jäsenien ja sen entisten jäsenien Yhdistyksen toimintaan liittyvien organisaatioiden yhteyshenkilöiden sekä sen luottamushenkilöiden henkilötietoja.


3. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus


Rekisterin käyttötarkoituksena on rekisteröityjen henkilötietojen ajantasainen hallinta jäsenyyden aikana, sen ylläpito ja kehittäminen. Rekisteri toimii yhdistyslain tarkoittaman jäsenluettelona. Rekisteriä käytetään tiedottamiseen, ohjelmallisten verkostojen ylläpitämiseen, jäsenmaksuseurantaan sekä tilastollisiin ja edustusoikeusluetteloihin. Käsittelyperuste on tapauksesta riippuen Puolueen käyttötarkoituksiin perustuva oikeutettu etu ja asiakkaiden osalta jäsenyys


4. Käsiteltävät henkilötiedot


Rekisterissä käsitellään yhdistyksen jäsenien henkilö- ja yhteystietoja sekä muita jäsenyyteen liittyviä tarpeellisia tietoja. Näitä tietoja ovat:

 • - Rekisteröidyn etu- ja sukunimi
 • - Rekisteröidyn kotipaikka
 • - Rekisteröidyn sähköpostiosoite
 • - Rekisteröidyn puhelinnumero
 • - Sähköisen viestinnän tunnistetiedot;
 • - Rekisteröidyn jäsennumero
 • - Rekisteröidyn syntymäaika / ei sotua
 • - Rekisteröidyn titteli
 • - Rekisteröidyn luottamustoimet
 • - Rekisteröidyn yhdistyksen tehtävät
 • - Rekisteröidyn ammattiliitto
 • - Rekisteröidyn yhdistys
 • - Rekisteröidyn suorittamat yhdistystoimintaan liittyvät kurssit (Kansio)

5. Säännönmukaiset tietolähteet


Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään sekä yhdistyksiltä.


6. Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva


Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu puolueen järjestelmään, johon on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi. Kyseisillä henkilöillä on käytössään rajatut henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat.

Henkilötiedot on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja jäsentietojen käyttöä valvotaan. Jäsenellä on omiin tietoihin henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasanasuojaus. Puolueen ulkopuolelle lähetettävät henkilötiedot salataan.


Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot


Henkilötietoja voidaan siirtää myös muille palveluntarjoajille järjestelmän toteuttamiseksi. Henkilörekisterin teknisen ylläpidon toteuttava rekisterinpitäjän yhteistyökumppani voi siirtää henkilötietoja soveltuvan yksityisyyden suojaa koskevan lainsäädännön ja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

Henkilötietoja siirretään Kansalliskustannukseen 1 kerran kuussa, lehden postitusta varten.
Nykypäivä lehti.

Henkilötietoja siirretään muun muassa sähköisen viestinnän yhteistyökumppaneille viestinnän toteuttamiseksi rekisterinpitäjän lukuun.

Henkilötietoja voidaan siirtää Yhdistyksen myynti- ja markkinointiyhteistyökumppaneille yhdistyksen lukuun suoritettavia markkinointitoimenpiteitä varten. Rekisteröidyn oma suostumus. (tietoja ei ole luovutettu suoramakkinointiin)


7. Henkilötietojen siirrot Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle


Yhdistys voi käyttää henkilötietojen käsittelyssä myös muita palveluntarjoajia, jotka sijaitsevat Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Henkilötietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle toteutetaan aina jollakin alla mainitulla, lainmukaisella perusteella:

 • - Euroopan komissio on päättänyt, että kyseisessä vastaanottajamaassa on varmistettu riittävä tietosuojan taso;
 • - Yhdistys on toteuttanut asianmukaiset suojatoimet henkilötietojen siirtämiseksi käyttämällä Euroopan komission hyväksymiä tietosuojaa koskevia vakiolausekkeita. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus saada jäljennös kyseisistä vakiolausekkeista ottamalla Yhdistykseen yhteyttä Yhteydenotot-kohdassa kuvatun mukaisesti; tai
 • - Rekisteröity on antanut nimenomaisen suostumuksensa henkilötietojensa siirtämiseksi, tai henkilötietojen siirtämiselle on olemassa muu lainmukainen peruste.

Henkilötietoihin ei anneta pääsyä enempää kuin on välttämätöntä palveluiden toteuttamiseksi. Henkilötietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle perustuu aina voimassaolevaan henkilötietojen käsittelyä koskevaan lainsäädäntöön ja toteutetaan kyseisen lainsäädännön mukaisesti.


8. Henkilötietojen säilytysaika


Henkilötiedot säilytetään rekisterissä niin kauan kuin rekisteröity on yhdistyksen jäsen. Jäsenyyden päättymisen jälkeen henkilötietoja säilytetään enintään yhden vuoden ajan jäsenyyden päättymisestä Yhdistyksen oikeutetun edun perusteella, ts. mahdollisiin oikeusvaateisiin puolustautumisen takia (KKO 2017:15). Henkilötiedot voidaan säilyttää myös tätä kauemmin, jos sovellettava lainsäädäntö tai yhdistyksen sopimusvelvoitteet kolmansia kohtaan edellyttävät pidempää säilytysaikaa.


9. Profilointi


Puolue voi osana henkilötietojen käsittelytoimia toteuttaa rekisteröidyn automaattista profilointia. Profiloinnin seurauksena rekisteröity saa hänelle paremmin kohdennettuja viestejä.


10. Rekisteröidyn oikeudet


Rekisteröidyllä on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin. Rekisteröity voi antaa yhdistykselle kanavakohtaisia suoramarkkinointia koskevia suostumuksia ja kieltoja (esimerkiksi kieltää sähköpostitse lähetettävät markkinointiviestit).

Lisäksi rekisteröidyllä on lähtökohtaisesti oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti, milloin tahansa:

 • - saada tieto henkilötietojensa käsittelystä;
 • - saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat Yhdistyksen käsittelemät henkilötiedot;
 • - vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä;
 • - vaatia henkilötietojensa poistamista;
 • - peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen;
 • - vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella siltä osin kuin henkilötietojen käsittelyperusteena on Yhdistyksen oikeutettu etu;
 • - saada henkilötietonsa koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle edellyttäen, että rekisteröity on itse toimittanut kyseiset henkilötiedot yhdistykselle. Yhdistys käsittelee kyseisiä henkilötietoja rekisteröidyn suostumuksen perusteella ja käsittely suoritetaan automaattisesti; ja
 • - vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista.

Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö tämän tietosuojaselosteen Yhteydenotot-kohdan mukaisesti. Yhdistys voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. Yhdistys voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.


11. Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle


Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen Euroopan unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa rekisteröidyn asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee, mikäli rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.


12. Yhteydenotot


Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse Tietohallintopäällikkö /tietosuojavastaava osoitteeseen heikki.ketola@kokoomus.fi. Rekisteröity voi myös ottaa yhteyttä henkilökohtaisesti tai kirjallisesti alla olevaan osoitteeseen:

Kansallinen Kokoomus rp
Heikki Ketola
Kansakoulukuja 3
00100 Helsinki


13. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen


Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 8.5.2018.